അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Friday, September 17, 2021

കാവ്യം സുഗേയം . ഇതുവരെ.....

Mrugaya|മൃഗയ |Jyothibai Pariyadath

കണ്ണശ്ശരാമായണം(സുന്ദരകാണ്ഡം)| Kannassaramayanam(Sundarakandam)|Ramappanikkar