അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Friday, September 17, 2021

കാവ്യം സുഗേയം . ഇതുവരെ.....

വെളിവ് |Velivu |Jyothibai Pariyadath

Mrugaya|മൃഗയ |Jyothibai Pariyadath