അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Monday, November 6, 2023

ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ജാതിനിർണ്ണയം| Jathinirnayam|Sree Narayana Guru|ഒരുജാതി ഒരുമതം(കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമിയും പാലക്കാട് ജില്ലാ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയും സംയുക്തമായി പാലക്കാട് വെച്ച് 22,23/09/2923 ന് നടത്തിയ ശ്രീനാരായണഗുരു മഹോത്സവത്തിൽ നിന്ന് )

കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമിയും പാലക്കാട് ജില്ലാ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയും സംയുക്തമായി പാലക്കാട് വെച്ച് 22,23/09/2923 ന് നടത്തിയ ശ്രീനാരായണഗുരു മഹോത്സവത്തിൽ ഗുരുവിൻ്റെ ' ചിജ്ജഡചിന്തന ' ത്തിൻ്റെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങളുടെ ആലാപനം .

 

കാളിദാസൻ്റെ |മേഘദൂതത്തിന്| തിരുനല്ലൂരിൻ്റെ പരിഭാഷ | ഭാഗം 2 മൂലശ്ലോകങ്ങളോടൊപ്പം (പദ്യം 11- 20)