അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Sunday, December 25, 2022

കാവ്യം സുഗേയം . ഇതുവരെ.....

സുഗതകുമാരിയുടെ കാളിയമർദ്ദനം |Kaliyamardanam |സുഗതകുമാരി| കുനിഞ്ഞതില്ലീപ്പത്തികൾ കണ്ണാ

ശ്രീ നാരായണഗുരുവിനെക്കുറിച്ച് വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ കവിത | ഗുരുസന്നിധിയിൽ |Vyloppilli Sreedhara Menon