അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Friday, March 14, 2014

ഏഴു വയസ്സ് - വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ

ദാദാബായ് നവറോജി -വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ

-മൂന്നുകോടി കൈകൾ-വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ

കർമ്മഭൂമിയുടെ കൈകൾ -വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ

മാതൃഭൂമിയോട് -വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ

നൈവേദ്യം -വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ

സത്യഗാഥ -വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ

-പോരാ പോരാ -വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ

മൊട്ടു സൂചി -വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ

നാം സ്വാതന്ത്ര്യമടയാവൂ -വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ

ഗാന്ധി ജയന്തി-വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ

ഗാന്ധി തേജസ്സ് -വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ

മാതൃ വന്ദനം-വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ -

നമ്മുടെ അമ്മ-വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ

ശിപ്പായി ലഹള _ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ

ഉൾനാട്ടിലെ മഞ്ഞുകാലം _ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ