അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Tuesday, February 19, 2013

എ ആര്‍ രാജരാജവര്‍മ്മ -മലയവിലാസം (ഒരു ഭാഗം)

കവിത കേള്‍ക്കാം

മലയാളഭാഷയുടെ വ്യാകരണം ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് കേരളപാണിനി എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ (ജീവിതകാലം:1863  - 1918 മുഴുവൻ പേര്: അനന്തപുരത്തു രാജരാജവർമ്മ രാജരാജവർമ്മ).
കിടങ്ങൂർ ഓണന്തുരുത്തി പാറ്റിയാൽ ഇല്ലത്ത് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും ഭരണി തിരുനാൾ തമ്പുരാട്ടിയുടെയും മകനായി  ചങ്ങനാശ്ശേരി ലക്ഷ്മീപുരം കോവിലകത്ത് ജനനം/
പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും കണക്കും കൂട്ടിവായനയും പഠിച്ചു.  കേരളവര്‍മ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാന്റെ  കീഴിൽ  നാലഞ്ചുകൊല്ലം വിദ്യാഭ്യാസം .
1881-ൽ സർക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹൈസ്കൂളിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ചേര്‍ന്നു. ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ  മട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്സായി. പിന്നീട് . എഫ്‌.എ. പരീക്ഷയും രസതന്ത്രം ഐച്ഛികമായെടുത്ത് ബി.എ. പരീക്ഷയും വിജയിച്ചു.
 1890-ൽ എ.ആറിനെ സംസ്കൃത പാഠശാലയിൽ ഇൻസ്പെക്ടറായി നിയമനം ലഭിച്ചതിനുശേഷമുള്ള  കാലയളവിൽ നിഷ്കൃഷ്ടമായ പാഠ്യപദ്ധതിയും പാശ്ചാത്യരീതിയിലുള്ള ശിക്ഷാക്രമവും നടപ്പാക്കി. ജോലിക്കിടയിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ എം.എ. എഴുതിയെടുത്തു.
1894-ൽ സംസ്കൃത മഹാപാഠശാലയിലെ പ്രിൻസിപ്പലായി നിയമിതനായി. അഞ്ചുവർഷത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹംതിരുവനതപുരം മഹാരാജാസ്‌ കോളേജിലെ നാട്ടുഭാഷാ സൂപ്രണ്ടായി. . 13 വർഷത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് സംസ്കൃത-ദ്രാവിഡ ഭാഷകളുടെ പ്രൊഫസ്സറായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു.
 വൈയാകരണകാരൻ എന്നതിനു പുറമേ, നിരൂപകൻ, കവി, ഉപന്യാസകാരൻ, സർവ്വകലാശാലാ അദ്ധ്യാപകൻ, വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കർത്താവ് എന്നീ നിലകളിലും പ്രശസ്തനായി. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യദശകങ്ങളിൽ മലയാളഭാഷയുടെ വ്യാകരണം,ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രം  അലങ്കാരാദിവ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നിയതമായ രൂപരേഖകളുണ്ടാക്കി. കേരളപാണിനീയം എന്ന മലയാളവ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മയുടെതായിട്ടുണ്ടു്. മലയാളവ്യാകരണം ശാസ്ത്രീയമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഏ.ആറിന്റെ സംഭാവനകൾ കണക്കിലെടുത്തു് അദ്ദേഹത്തെ കേരളപാണിനി എന്നും  വിശേഷിപ്പിച്ചുപോരുന്നു.
കൃതികള്‍  : കേരളപാണിനീയം,ഭാഷാഭൂഷണം , വൃത്തമഞ്ജരി ശബ്ദശോധിനി ,സാഹിത്യസാഹ്യം,മാധ്യമവ്യാകരണം,പ്രഥമവ്യാകരണം, മണിദീപിക ,(മലയാള വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍) ചിത്രനക്ഷത്രമാല, ലഘുപാനിനീയം I, ലഘുപാണിനീയംII(സംസ്കൃത  വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍) മലയവിലാസം(കവിത കേള്‍ക്കാം) ,ഭൃംഗവിലാപം (കവിത) സ്വപ്നവാസവദത്തം,ഭാഷാകുമാരസംഭവം,ഭാഷാമേഘദൂത്,മലയാളശാകുന്തളം, മാളവികാഗ്നിമിത്രം, ചാരുദത്തം,പ്രസാദമാല
കൂടാതെ സാഹിത്യസംബന്ധിയായ അനേകം സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ , വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ എന്നിവയും അദ്ദേഹത്തിന്റെതായിട്ടുണ്ട്

കൂടുതല്‍  വിവരങ്ങള്‍ക്ക് :(അവലംബം) http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%8E.%E0%B4%86%E0%B5%BC._%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%9C%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%9C%E0%B4%B5%E0%B5%BC%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AE