അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Tuesday, July 6, 2010

'കാവ്യശ്രീ'- പാഠപുസ്തകത്തിലെ കവിതകളുടെ ആലാപനം - ക്ലാസ്‌- XII

ഏറ്റവും ദു:ഖഭരിതമായ വരികൾ പാബ്ലോ നെരുദ-(വിവർത്തനം -ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് )
(കവിത വായിക്കാം )
(കവിത  കേള്‍ക്കാം )

(ഈ കവിതയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ വായിക്കുക)


തിരസ്കാരം- കെ ജി ശങ്കരപ്പിള്ള
(കവിത വായിക്കാം )
(കവിത  കേള്‍ക്കാം )
മനുഷ്യപ്രദർശനം-കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ

(കവിത വായിക്കാം )
(കവിത  കേള്‍ക്കാം )കുടിയൊഴിക്കൽ -വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ


(കവിത വായിക്കാം )
(കവിത  കേള്‍ക്കാം )

 

മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളേ-(ദുരവസ്ഥ)കുമാരനാശാൻ

(കവിത വായിക്കാം )
(കവിത  കേള്‍ക്കാം )