അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Saturday, October 23, 2010

ചിത്തരോഗാശുപത്രിയിലെ ദിവസങ്ങൾ -എ അയ്യപ്പൻ
(കവിത കേൾക്കാം )
(കവിത വായിക്കാം )


പുരാവൃത്തം
ഗ്രീഷ്മം തന്ന കിരീടം
ആസക്തിയുടേ വീട്
ഓംകാരത്തിന്റെ ശംഖ്
കാറ്റുപിടിച്ച പതാക
മൃത്യുവിനോട്
രക്തപങ്കിലമായ ശില്പം
എരിയുന്ന ഗ്രന്ഥപ്പുര
അഭിസാരികയ്ക്ക് ഒരുഗീതം
അഭയസന്ധ്യ

Friday, October 22, 2010

ഒരേയൊരയ്യപ്പന്‌....കവി .അയ്യപ്പന്‌ കാവ്യംസുഗേയത്തിന്റെ പ്രണാമം.......

ബുദ്ധനും ആട്ടിൻകുട്ടിയും
(കവിത കേൾക്കാം )
(കവിത വായിക്കാം )
എന്റെ ശവപ്പെട്ടി ചുമക്കുന്നവരോട്

(കവിത കേൾക്കാം )
(കവിത വായിക്കാം )
(
ഈ കവിതയ്ക്ക് Dr K. സച്ചിദാനന്ദന്റെ വിവർത്തനം For my Pall-bearers)വേനൽമഴ

(കവിത കേൾക്കാം )
(കവിത വായിക്കാം )

. അയ്യപ്പൻ ( 1949- 21/10/2010)

(1949) ഒക്ടോബർ 27 ന്‌തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബാലരാമപുരത്ത് ജനനം. സ്കൂൾവിദ്യാഭ്യാസകാലഘട്ടം മുതൽ കവിതയെഴുതിത്തുടങ്ങി.‘ഓണക്കാഴ്ച്ചകൾ’ എന്ന കഥാസമാഹാരം വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി
ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ‘സരസ്വതി’ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു. പ്രഭാത് ബുക് ഹൗസിൽ പ്രൂഫ് റീഡർ ആയി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. അക്ഷരം മാസികയുടെ പ്രസാധകനും പത്രാധിപരും ആയി. കുറച്ചിട ബോംബേവേദി എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ ലേഖകനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.
കൃതികൾ:
ബലിക്കുറിപ്പുകൾ, ചിത്തരോഗാശുപത്രിയിലെ ദിവസങ്ങൾ, പ്രവാസിയുടെ ഗീതം,ബുദ്ധനും ആട്ടിൻകുട്ടിയും, മാളമില്ലാത്ത പാമ്പ്, കറുപ്പ് ,വെയിൽ തിന്നുന്ന പക്ഷി, ജയിൽമുറ്റത്തെ പൂക്കൾ, കണ്ണ് , ഗ്രീഷ്മവും കണ്ണീരും, മുക്തഛന്ദസ്സ്, ചിറകുകൾ കൊണ്ടൊരു കൂട്, മുല്ലകൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ, തെറ്റിയോടുന്ന സെക്കണ്ട് സൂചി, പുഴക്കരയിലെ മില്ല്, മുറിവേറ്റ ശീർഷകങ്ങൾ, കുട്ടികളും രക്തസാക്ഷികളും
പുരസ്കാരങ്ങൾ:
കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്, കനകശ്രീ അവാർഡ്, ആശാൻപുരസ്കാരം

കടപ്പാട്- ലിപി