അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Sunday, July 17, 2016

രാമായണം കുറത്തിപ്പാട്ട്

രാമായണം കുറത്തിപ്പാട്ട് കഴിഞ്ഞ സെപ്‌തംബറിൽ  മലയാളനാട് വെബ് മാഗസിന് നുവേണ്ടി ചെയ്തതാണ് .
ഇൻഡ്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ തന്നെ ബഹുസ്വരതയുടെ അടയാളമായി
ഇൻഡ്യൻ ജനതയുടെ പൊതു പൈതൃകമായ രാമായണ ഭാരതാദി ഇതിഹാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായി  നിലനിൽക്കുന്ന  വിവിധങ്ങളായ പാഠങ്ങളെ  പരിചയപ്പെടുത്തുകയും  ഒപ്പം ഈ   ബഹുസ്വരതയെ നിശ്ശബ്ദമാക്കുന്ന സാംസ്കാരിക ഫാസിസത്തിനെതിരെ , ചരിത്രത്തിൽ  പലകാലങ്ങളിലുണ്ടായ വ്യത്യസ്തമായ രാമായണപാഠങ്ങൾ ഉറക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ട്    സർഗാത്മകമായിത്തന്നെ  പ്രതിഷേധിക്കുകയുമായിരുന്നു    മലയാളനാട്'.  കുറത്തിപ്പാട്ടു പാടിയ നീതിവേണുഗോപാലിനും പശ്ചാത്തലസംഗീതം ചെയ്തMurali Pariyaadath  നും രാമായണം കുറത്തിപ്പാട്ടിന്റെ വരികൾ അയച്ചുതന്ന Sony Jose Velukkaran   നും   കാവ്യംസുഗേയത്തിന്റെ നന്ദി .