അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Thursday, August 13, 2009

കാവ്യശ്രീ- ആലാപനം-മഴകണ്ട കുട്ടി -കെ.കെ രാജാ- ആലാപനം

നാലാം തരം മലയാളപഠാവലിയിലെ കവിത
(കവിത കേള്‍ക്കാം  )
(കവിത വായിക്കാം )

'മനസ്വിനി'- ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള