അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Monday, October 11, 2010

ഉജ്ജയിനിയിലെ രാപ്പകലുകൾ -വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരിവയലാർ പുരസ്കാരജേതാവ്‌ ശ്രീ വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരിക്ക് കാവ്യംസുഗേയത്തിന്റെ സാദരപ്രണാമം ....

(കവിത കേൾക്കാം)

(കവിത വായിക്കാം )