അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Wednesday, July 16, 2014

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്-കാവ്യം സുഗേയം ആലാപനം ...

Adhyathmaramayanam_Kavyam Sugeyam videos
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLt_YPEophUxQZyuNO-iTAPE9LU6uyyQZb 

വാരിജോത്ഭവമുഖ വാരിജാവാസേ ബാലേ !
വാരിധി തന്നില്‍ തിരമാലകളെന്നപോലെ
ഭാരതീപദാവലി തോന്നേണം കാലേ കാലേ
പാരാതെ സലക്ഷണം മേന്മേല്‍ മംഗലശീലേ !