അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...





Sunday, February 14, 2016

സൂര്യഗീതം- ഓ എൻ വി കുറുപ്പ്

സ്വസ്തി ഹേ സൂര്യ ! തേ സ്വസ്തി ....