അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Tuesday, January 19, 2010

എം പി അപ്പൻ -- മഹാകവിയുടെ മാനസപുത്രിമാർ(കവിത കേൾക്കാം )


(കവിത വായിക്കുക)


എം
പി അപ്പൻ (1913- )

ജനനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ. അച്ഛൻ കെ മാടു .അമ്മ കെ കൊച്ചാപ്പി. എം എ , എൽ ടി ബിരുദങ്ങൾ നേടിയതിനു ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ജോലിയിൽ ചേർന്നു. സർവ വിജ്ഞാനകോശം ആഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഡി .ഇ .ഒ ആയി വിരമിച്ചു . തോന്നക്കൽആശാൻ സ്മാരകം ജഗതി ഉള്ളൂർ സ്മാരകം എന്നിവയുടെ പ്രസിഡണ്ട്‌ ആയിരുന്നു.

കൃതികൾ:


പദ്യകൃതികൾ: വെള്ളിനക്ഷത്രം, ജീവിതോത്സവം, ഉദ്യാനസൂനം, പ്രസാദം, സത്യദർശനം, ജീവിതസായഹ്നത്തിൽ, അപ്പന്റെ ശിശുകവിതകൾ- , ആനന്ദഗാനം
ഗദ്യകൃതികൾ: ദിവ്യദീപം (Light of Asia), മാക്ബെത്ത്‌, ശ്രീനാരായണഗുരുവും ആശാൻ കവിതയിലെ ശൃംഗാരാവിഷ്കരണവും, എം.പി അപ്പന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങൾ

പുരസ്കാരങ്ങൾ:

ശിവഗിരി ശാരദാ പ്രതിഷ്ഠാ സുവർണ്ണജൂബിലി സ്വർണ്ണമെഡൽ, കേരള സാഹിത്യ അക്കഡമി അവാർഡ്‌, മൂലൂർ അവാർഡ്‌, വള്ളത്തോൾ സമ്മാനം, ശൂരനാട്‌ അവാർഡ്‌, എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ്‌

ബഹുമതികൾ:

കേരള സാഹിത്യ അക്കഡമി ഫെല്ലോഷിപ്‌, കേരള ഹിന്ദി പ്രചാരസഭയുടെ സാഹിത്യകലാനിധി ബിരുദം,, കേരള സർവകലാശലയുടെ ഓണറ്ററി ഡി-ലിറ്റ്‌ ബിരുദം

(വിവരങ്ങൾക്ക്‌ കടപ്പാട്‌ 'കവിതയുടെ നൂറ്റാണ്ട്‌)