അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Saturday, September 25, 2010

ആവാഹനം-ഓ എന്‍ വി കുറുപ്പ്


ജ്ഞാനപീഠപുരസ്കാരംനേടിയ ശ്രീ ഓ എന്‍ വി കുറുപ്പിന് കാവ്യം സുഗേയത്തിന്റെ സാദര പ്രണാമം....

(കവിത കേൾക്കാം )


(കവിത വായിക്കാം )