അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Friday, September 17, 2021

വെളിവ് |Velivu |Jyothibai Pariyadath

Mrugaya|മൃഗയ |Jyothibai Pariyadath

പേറ്റിച്ചി|Pettichi | Jyothibai Pariyadath

കണ്ണശ്ശരാമായണം(സുന്ദരകാണ്ഡം)| Kannassaramayanam(Sundarakandam)|Ramappanikkar

മണ്ഡോദരീവിലാപം | രാമചരിതം|Ramchariaham | ചീരാമകവി|

Onlinilalla| ഓൺലൈനിലല്ല| Satchidanandan Puzankara.|ആലാപനം|ആസ്വാദനം

Oduvil njanitha kazhinjupokunnu| ഞാനിതാ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു (സ്റ്റാൻ സ്വാമിക്ക്)|Jyothibai Pariyadath

VittuPoku | വിട്ടു പോകൂ | Vijayalakshmi

Anthikkallum Pranayashappum| അന്തിക്കള്ളും പ്രണയഷാപ്പും |Sheeja Vakkom


Uppu |ഉപ്പ്|O.N.V Kuruppu | ആലാപനം|ആസ്വാദനം


Soorya hrudayam|സൂര്യഹൃദയം|S. Ramesan Nair

Naale|നാളെ|G. Sankara Kurup


കൂണിന്റെ അടിയിൽ|കുട്ടിക്കഥകൾ|Malayalam stories for Children|


Ullile Ochakal |ഉള്ളിലെ ഒച്ചകൾ |V. V. K. Valath