അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Thursday, November 4, 2010

പര്യായങ്ങൾ- (എ. അയ്യപ്പന്‌) ‌കെ.സച്ചിദാനന്ദൻ , അയ്യപ്പന്‌-(ഒരു കുട്ടിക്കവിത) വിജയലക്ഷ്മി

പര്യായങ്ങൾ- (എ. അയ്യപ്പന്‌) ‌കെ.സച്ചിദാനന്ദൻ


(കവിത വായിക്കാം )

 (കവിത കേൾക്കാം )(ഈ കവിതക്ക് കവിയുടെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ വായിക്കാം )
SYNONYMS: A Poem for A. Ayyappan
(Translated from Malayalam by the poet)അയ്യപ്പന്‌-(ഒരു കുട്ടിക്കവിത) വിജയലക്ഷ്മി 
 (കവിത കേൾക്കാം )

(കവിത വായിക്കാം )(കടപ്പാട്: മാതൃഭൂമി , സച്ചിദാനന്ദന്‍ ,വിജയലക്ഷ്മി )