അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Tuesday, July 30, 2019

കാവ്യം സുഗേയം

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ,
ഈ അടുത്ത് "കാവ്യം സുഗേയം" എന്ന പേരിൽ യൂട്യൂബിൽ ഒരു കവിത അവതരണ പരിപാടി "മലയാളം ന്യൂസ് 24x7" എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണാൻ ഇടയായി.
കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി ഇതേ പേരിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തി വരുന്ന കവിതാവതരണബ്ലോഗിനോ യൂട്യൂബ് ചാനലിനോ മേല്പറഞ്ഞ ചാനലുമായോ ആ പരിപാടിയുമായോ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഇല്ല. രണ്ടും ഒരേപേരിലുള്ള കവിതാവതരണപരിപാടികൾ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പോസ്റ്റ് .