അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Monday, July 26, 2010

'കാവ്യശ്രീ'- പാഠപുസ്തകത്തിലെ കവിതകളുടെ ആലാപനം - ക്ലാസ്‌-VII


അമ്മയ്ക്കു നൽകുവാൻ-(കൃഷ്ണഗാഥ)ചെറുശ്ശേരി
(കവിത വായിക്കാം )
(കവിത  കേള്‍ക്കാം )

അണിഞ്ഞൊരുങ്ങൽ-(ഘോഷയാത്ര)കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ
(കവിത വായിക്കാം )
(കവിത  കേള്‍ക്കാം )


കൂട്ടുകാരനെക്കണ്ടപ്പോൾ(കുചേലവൃത്തം) രാമപുരത്തുവാര്യർ
(കവിത വായിക്കാം )
(കവിത  കേള്‍ക്കാം )

മഴമുകിൽപ്പെൺകൊടി- (ഒരിക്കൽക്കൂടി)പി.ഭാസ്കരൻ

(കവിത വായിക്കാം )
(കവിത  കേള്‍ക്കാം)
 

വറുതിക്കാഴ്ച്ചകൾ( ശാന്ത) കടമ്മനിട്ടരാമകൃഷ്ണൻ
(കവിത വായിക്കാം )
(കവിത  കേള്‍ക്കാം )
 

നിഴലും നിലാവും-പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
(കവിത വായിക്കാം )
(കവിത  കേള്‍ക്കാം )

തരിശുനിലങ്ങളിലേയ്ക്ക്‌-തിരുനല്ലൂർ കരുണാകരൻ

(കവിത വായിക്കാം )
(കവിത  കേള്‍ക്കാം )എന്റെ ഗുരുനാഥൻ -ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷണപ്പിള്ള‌
(കവിത വായിക്കാം )
(കവിത  കേള്‍ക്കാം )


മലമുകളിലിരിക്കേ..(തുലാവർഷപ്പച്ച) സുഗതകുമാരി
(കവിത വായിക്കാം ) 
(കവിത  കേള്‍ക്കാം )കാറ്റേ കടലേ- പി പി രാമചന്ദ്രൻ

(കവിത വായിക്കാം )
(കവിത  കേള്‍ക്കാം )