അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Friday, June 10, 2022

1:14 / 34:50 Leela|ലീല|മൂന്നാം സർഗ്ഗം| Kumaran Asan|ആമുഖം ആലാപനം

 

കാവ്യം സുഗേയം . ഇതുവരെ.....

Sunday, March 20, 2022

ദേവഗീത -ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള (ജയദേവകവിയുടെ ഗീതഗോവിന്ദത്തിന്റെ പരിഭാഷ) Devageetha| changampuzha

ആമുഖം  

 ഒന്നാം സർഗം സാമോദദാമോദരം ഗീതം 1, 2  

 ഒന്നാം സർഗം സാമോദദാമോദരം ഗീതം 3  

 ഒന്നാം സർഗം സാമോദദാമോദരം ഗീതം 4  

 രണ്ടാം സർഗം അക്ലേശകേശവം ഗീതം 5  

 രണ്ടാം സർഗം അക്ലേശകേശവം ഗീതം 6  

 മൂന്നാം സർഗം മുഗ്ദ്ധമധുസൂദനം ഗീതം 7  

 സർഗം 4 സ്നിഗ്ദ്ധമധുസൂദനം ഗീതം 8  

 സർഗം 4 സ്നിഗ്ദ്ധമധുസൂദനം ഗീതം 9  

 സർഗം 5 സാകാംക്ഷപുണ്ഡരീകാക്ഷം ഗീതം 10,11  

 സർഗം 6 സോൽക്കണ്ഠവൈകുണ്ഠം ഗീതം 12  

 സർഗ്ഗം 7 നാഗരികനാരായണം ഗീതം13,14  

 സർഗ്ഗം 7 നാഗരികനാരായണം ഗീതം 15  

 സർഗ്ഗം 7 നാഗരികനാരായണം ഗീതം 16  

 സർഗം 8 സാകാംക്ഷപുണ്ഡരീകാക്ഷം ഗീതം 17  

 സർഗ്ഗം 9 അമന്ദഗോവിന്ദം ഗീതം 18  

 സർഗം 10 ചതുരചതുർഭുജം ഗീതം 19  
 സർഗ്ഗം 11 സാനന്ദഗോവിന്ദം ഗീതം 20 സർഗ്ഗം 11 സാനന്ദഗോവിന്ദം ഗീതം 21  
  സർഗ്ഗം 11 സാനന്ദഗോവിന്ദം ഗീതം 22  
  സർഗ്ഗം 12 സാമോദദാമോദരം ഗീതം 23  
  സർഗ്ഗം 11 സാമോദദാമോദരം ഗീതം 24

യുഗളപ്രസാദൻ |Yugalaprasadan |Vishnunarayanan Namboothiri

ആലപ്പുഴവെള്ളം |Alappuzhavellam |Anitha thampi

 

ഉത്തരകാലം| UtharaKalam| P. P.Ramachandran

 

ആസ്സാംപണിക്കാർ|Assaam Panikkaar |Vyloppilli Sreedhara Menon

Pattil |പാട്ടിൽ |T P Vinod

0:33 / 15:33 ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയിൽ|. Gramavrukshathile Kuyil|Kumaranasan