അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Wednesday, September 14, 2011

വി കെ ശ്രീരാമന്റെ 'വേറിട്ട കാഴ്ചകള്‍ '

കാവ്യം സുഗേയവും വേറിട്ട ഒരു കാഴ്ചയാകുന്നു
കൈരളി ചാനല്‍ കാണുമല്ലോ
ആദ്യ സംപ്രേക്ഷണം 14 /09 /2011 ബുധന്‍ 5.30 pm
ആവര്‍ത്തനം 16 /09 /2011 വെള്ളി 11pm or 11.30 pm, 17 /09 /2011 ശനി 9.30 am