അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Friday, June 10, 2022

1:14 / 34:50 Leela|ലീല|മൂന്നാം സർഗ്ഗം| Kumaran Asan|ആമുഖം ആലാപനം

 

കാവ്യം സുഗേയം . ഇതുവരെ.....