അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Monday, June 11, 2012

ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത-കുമാരനാശാന്‍

കവിതയില്‍ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വൃത്തം 'വിയോഗിനി'
    .മലയാളഭാഷയിലും സംസ്കൃതഭാഷയിലും ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഒരു  അര്‍ദ്ധസമവൃത്തം. ശോകരസം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് എറ്റവും അനുയോജ്യമായിക്കരുതുന്ന ഈ വൃത്തം  പല മഹാകാവ്യങ്ങളിലും ധാരാളം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ലക്ഷണം:
വിഷമേ സസജം ഗവും ,സമേ
സഭരം ലം ഗുരുവും വിയോഗിനീ


ഇതിനു 'ലളിത' എന്നും പേരുള്ളതായി  വൃത്തരത്നാകരം പറയുന്നു .

സസജാ  വിഷമേ യദാഗുരു:
സഭരാ സ്യാല്ലലിതാ സമേ ലഗൌ

അവലംബം : വൃത്തമഞ്ജരി,വിക്കിപീഡിയ