അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Wednesday, July 14, 2010

'കാവ്യശ്രീ'- പാഠപുസ്തകത്തിലെ കവിതകളുടെ ആലാപനം - ക്ലാസ്‌-IX


ഭൂമിഗീതങ്ങൾ -ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്(കവിത വായിക്കാം )
(കവിത കേള്‍ക്കാം 


 

സൂര്യകാന്തി-ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

(കവിത വായിക്കാം )

കവിത കേള്‍ക്കാം

അങ്ങേ വീട്ടിലേയ്ക്ക് -ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻനായർ(കവിത വായിക്കാം )

കവിത കേള്‍ക്കാം
ദശരഥവിലാപം( അദ്ധ്യാത്മരാമായണം)തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ

(കവിത വായിക്കാം )പുഷ്പകാലം -
(ദുരവസ്ഥ)- കുമാരനാശാൻ


(കവിത വായിക്കാം )

കവിത കേള്‍ക്കാം 

തുമ്പപ്പൂവ് -ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ

(കവിത വായിക്കാം )
കവിത കേള്‍ക്കാം

സഹപാഠികൾ-ബാലാമണിയമ്മ

(കവിത വായിക്കാം )
കവിത കേള്‍ക്കാം

മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഒരു രാത്രി- എൻ എൻ കക്കാട്(കവിത വായിക്കാം )

കവിത കേള്‍ക്കാം
അന്നം- ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്