അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Sunday, December 20, 2015

മഴുവിന്റെ കഥ- ബാലാമണിയമ്മ

നനയും കണ്ണാലത്രേ നോക്കുന്നു ഞാനെൻ ,മഴു-
മുനയാൽ ക്കരൾതോറും മുദ്രിതരെൻ നാട്ടാരെ  
ഉഗ്രകോപരെയസ്സംതൃപ്തരെ ,സ്സുധീരരെ -
യുൽക്കടോദ്വേഗങ്ങൾതൻ തൊട്ടിലിലാടുന്നോരെ 
ഓർത്തുപോവുന്നേൻ ,പിഴയതിലും പറ്റീ ,ബ്രാഹ്മ -
ക്ഷാത്രശക്തികൾ ചേർന്നാലസ്വാസ്ഥ്യമല്ലാതുണ്ടോ ! '
( മഴുവിന്റെ കഥ- ബാലാമണിയമ്മ)