അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...





Wednesday, April 21, 2010

കടത്തുവഞ്ചി- കെടാമംഗലം പപ്പുക്കുട്ടി




(കവിത കേൾക്കാം )


(കവിത വായിക്കാം)



കെടാമംഗലം പപ്പുക്കുട്ടി (1909- 1974)

കെടാമംഗലം എന്നെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പപ്പുക്കുട്ടി വടക്കൻ പറവൂരിൽ കെ യു രാമന്റേയും വി കെ താച്ചിയുടേയും പുത്രനായി ജനിച്ചു.തിരുവന്തപുരം ലോ കോളെജിൽ നിന്നു നിയമബിരുദം നേടിയതിനു ശേഷം പറവൂർ കോടതിയിൽ വക്കീലായി പ്രാക്റ്റീസ്‌ ആരംഭിച്ചു.. രാഷ്ട്രീയ, , തൊഴിലാളിസംഘടനാപ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു
പ്രധാനകൃതികൾ-
കാവ്യ സമാഹാരം: ആശ്വാസനിശ്വാസം,കടത്തുവഞ്ചി,ഞങ്ങൾ- ചോദിക്കും,അവൾ- പറന് നു,മന്ത്രിയുടെ മകൾ,ആമയും പെൺസിംഹവും
കഥാസമാഹാരം: വയലും ഹൃദയവും
നോവൽ: വെള്ളിക്കുന്തം
ബഹുമതികളും പുരസ്കാരങ്ങളും: .തിരുവിതാംകൂർ ലേബർ അസോസിയേഷൻഅദ്ദേഹത്തെ തൊഴിലാളികവിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച്‌ സ്വർണ്ണമുദ്ര നൽകി ആദരിച്ചു.

2 comments: