അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Wednesday, February 27, 2019

ആശാലതയുടെ കവിതകൾ 1.തവളകൾ 2.ബുദ്ധനും ഞാനും നരിയുംആശാലത 

കവി, വിവർത്തക

കാവ്യസമാഹാരങ്ങൾ 

കടൽപ്പച്ച (2002)
എല്ലാ ഉടുപ്പും അഴിക്കുമ്പോൾ (2013)

വിവർത്തനം -
ചിത്രഗ്രീവൻ (ധൻ ഗോപാൽ മുഖർജിയുടെ നോവൽ) (എൻ ബി ടി )
ആഗോളവൽക്കരണവും അസംതൃപ്തികളും ( ജോസഫ് സ്റ്റിഗ്ലിസിന്റെ കൃതി - കെ രാജഗോപാലിനൊപ്പം) (ഡി സി )

സംഭാഷണങ്ങൾ - (ഡോ. കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ അഭിമുഖങ്ങൾ. ഡോ.കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കരോടൊപ്പം ) (ഒലിവ് )

ആടിന്റെ വിരുന്ന് (മരിയാ വർഗാസ് യോസയുടെ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗോട്ടിന്റെ  മലയാള പരിഭാഷ) (ഡി സി )

മഹാകവി രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ കൃതികൾ ( ചിന്ത)

ഫാന്റസിക്കഥകൾ ( ചിന്ത)

പുരസ്കാരങ്ങൾ
ആടിന്റെ വിരുന്നിന് 2010ൽ പരിഭാഷക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്


1 comment: