അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Saturday, September 14, 2019

ശ്രീനാരായണ ഗുരു- മനനാതീതം (വൈരാഗ്യദശകം)

1 comment: