അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Sunday, September 22, 2019

പതിനൊന്നാം തരം മലയാളപാഠാവലി(2019)യിലെ കവിതകൾ


1.ചെറുശ്ശേരി-പീലിക്കണ്ണുകൾ(കൃഷ്ണഗാഥ )


2.-ഖാസി മുഹമ്മദ്‌-മുഹ്‌യദ്ദീൻ മാല

3.ശ്രീനാരായണഗുരു-അനുകമ്പാദശകം 

4.വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ-ഊഞ്ഞാലിൽ

 5.ആറ്റൂര്‍ രവിവര്‍മ്മ-സംക്രമണം

6.ടി പി രാജീവൻ -മത്സ്യം


7.ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്-സന്ദർശനം
No comments:

Post a Comment