അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Saturday, December 12, 2020

T N Krishnante violin |ടി എൻ കൃഷ്ണന്റെ വയലിൻ |P. P. Ramachandran


 


പി പി രാമചന്ദ്രൻ

കവി, എഡിറ്റർ, വിവർത്തകൻ. അഞ്ചു കവിതാസമാഹാരങ്ങളും കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി മൂന്നു കഥാപുസ്തകങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കവിതയ്ക്ക് 2002ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് (കാണെക്കാണെ). കുട്ടികൾക്കുള്ള കഥാപുസ്തകത്തിന് 2013ൽ ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പുരസ്കാരം. കവിതാവതരണ കലയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിന് കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സീനിയർ ഫെലോഷിപ്പ്. മലയാളകവിതയ്ക്കു മാത്രമായി ഹരിതകം ഡോട് കോം എന്ന വെബ്ജേണൽ ആരംഭിച്ചു. കുടുതലറിയാൻ:  https://ppramachandran.in/about-me/

No comments:

Post a Comment