അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Thursday, August 13, 2009

'മനസ്വിനി'- ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

8 comments:

 1. പശ്ചാത്താപവിവശനായ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ മധുരവിഷാദ ഗീതം ജ്യോതി ആലപിക്കുമ്പോള്‍ കവിതയുടെ നിര്‍വൃതി എന്തെന്ന്‌ അറിയുന്നു. അഭിനന്ദനം

  ReplyDelete
 2. ആലാപനം കേള്‍ക്കുന്നില്ല ..ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ?

  ReplyDelete

 3. അതിലോലമിളകും മാകന്ദത്തളിരിലകള്‍ പോല്‍
  മധുരമനോഞ്ജം മുഗ്ദം
  കാവ്യ കോകിലമി നിന്‍ സ്വനം ...

  ReplyDelete