അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Wednesday, May 23, 2012

കാവ്യശ്രീ'- പാഠപുസ്തകത്തിലെ കവിതകളുടെ ആലാപനം - ക്ലാസ്‌- X (പുതിയ സിലബസ്സ് - 2011-12)


 
 1.കാലിലാലോലം ചിലമ്പുമായ്‌ -അയ്യപ്പപ്പണിയ്ക്കര്‍(കവിത വായിക്കാം)
 കവിത കേള്‍ക്കാം


 
2.ഇവള്‍ക്കു മാത്രമായ്‌  -സുഗതകുമാരി (കവിത വായിക്കാം)
കവിത കേള്‍ക്കാം


                        


 
3.യാത്രാമൊഴി(ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത) -കുമാരനാശാന്‍  (കവിത വായിക്കാം)
കവിത കേള്‍ക്കാം
4.ഗാന്ധാരീവിലാപം(ശ്രീ മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട്)-തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍
കവിത കേള്‍ക്കാം 
5.കായിന്‍ പേരില്‍ പൂ മതിയ്ക്കുവോര്‍-ഉള്ളൂര്‍  (കവിത വായിക്കാം)
കവിത കേള്‍ക്കാം
6.വിണ്ട കാലടികള്‍ -പി ഭാസ്കരന്‍(കവിത വായിക്കാം)

കവിത കേള്‍ക്കാം


7.അടുത്തൂണ്‍ -അക്കിത്തം  (കവിത വായിക്കാം)                    

കവിത കേള്‍ക്കാം


8.കടമ്മനിട്ട- കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണന്‍(edited)  (കവിത വായിക്കാം)
കവിത കേള്‍ക്കാം

                            (ഈ കവിത പൂര്‍ണമായുംകേള്‍ക്കുക)

 
9.വിധി -കലാപ്രിയ (പരിഭാഷ -ആറ്റൂര്‍ രവിവര്‍മ്മ)   (കവിത വായിക്കാം)
കവിത കേള്‍ക്കാം


 

10.എന്റെ ഭാഷ (Edited)-വള്ളത്തോള്‍
കവിത കേള്‍ക്കാം 
11.സൌന്ദര്യപൂജ(Edited)- പി കുഞ്ഞിരാമന്‍ നായര്‍  (കവിത വായിക്കാം) കവിത കേള്‍ക്കാം
12.മലയാളം-സച്ചിദാനന്ദന്‍(കവിത വായിയ്ക്കാം)
കവിത കേള്‍ക്കാം

13.കൊച്ചുദുഃഖങ്ങളുറങ്ങൂ -ഓ എന്‍ വി കുറുപ്പ്(കവിത വായിയ്ക്കാം)
 കവിത കേള്‍ക്കാം


14.തോരാമഴ- റഫീക്ക്‌ അഹമ്മദ്‌  (കവിത വായിക്കാം)
കവിത കേള്‍ക്കാം

15.ആസ്സാം പണിക്കാര്‍(Edited) -വൈലോപ്പിള്ളി (കവിത വായിക്കാം)
കവിത കേള്‍ക്കാം