അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Tuesday, July 23, 2019

നാലാം തരം കേരളപാഠാവലി(2019)യിലെ കവിതകൾ

വെണ്ണക്കണ്ണൻ(കൃഷ്ണഗാഥ )- ചെറുശ്ശേരി


കുടയില്ലാത്തവർ- ഓ എൻ വി കുറുപ്പ്  

എൻറെ  പനിനീർച്ചെടി -മേരി ജോൺ  കൂത്താട്ടുകുളംഓമനയുടെ ഓണം -ഏറ്റുമാനൂർ സോമദാസൻ 


ഊണിന്റെ മേളം (രുഗ്മിണീ സ്വയംവരം) കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ  (ബാക്കി കവിതകൾ ഇവിടെ പിന്നീട് ചേർക്കുന്നതാണ് )

2 comments: