അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Saturday, July 27, 2019

കാവ്യശ്രീ -പത്താം തരം പാഠപുസ്തകത്തിലെ കവിതകളുടെ ആലാപനം - ക്ലാസ്‌- X-(2019)


തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ ലക്ഷ്‌മണസാന്ത്വനം (അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് -അയോധ്യാകാണ്ഡം)കുമാരനാശാൻ-നളിനി (പ്രിയദർശനം)അമ്മത്തൊട്ടിൽ -റഫീഖ് അഹമ്മദ്


ഓണമുറ്റത്ത്- വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻവി മധുസൂദനൻ നായർ-അമ്മയുടെ എഴുത്തുകൾ

No comments:

Post a Comment